Adı, soyadı, atasının adı

 

Salayeva Smira Cəfər qızı

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 «Genetika»

 

Mövzu:

BUĞDA (TRITICUM L.) VƏ TRİTİKALE (× TRITICOSECALE WITTM.) HİBRİDLƏRİNDƏ FORMAƏMƏLƏGƏLMƏ POTENSİALININ TƏDQİQİ 

 

Elmi rəhbər:

Prof. E.M.Axundova

 

Qəbul olduğu tarix:

2006

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2011

 

Mövzunun annotasiyası:

Üzümün (V.vinifera L.) genetik müxtəlifliyinin araşdırılması bu sahədə Azərbaycanda ilk tədqiqat işidir və Xəzəryanı bölgələrə məxsus, qiymətli yabanı və mədəni üzüm nümunələrinin və onların genofondunun öyrənilməsinin nəzəri və praktiki cəhətdən əhəmiyyətli olmasını təsbit edir.

İlk dəfə olaraq, molekulyar-genetik və populyasiya-statistik üsullardan kompleks şəkildə istifadə etməklə, Xəzəryanı bölgələrə məxsus mədəni və yabanı üzüm nümunələrində polimorfizmin səviyyəsi qiymətləndirilmiş, nümunələrarası genetik məsafə təyin edilmiş, nümunələrin qohumluq əlaqələri müəyyənləşdirilmiş, genotiplər identifikasiya olunmuşlar.

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: