STRUKTURŞöbələrİmmunogenetika

Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Hacıyev Elçin Saday oğlu

                                            elchinhajiyev85@gmail.com

                                            elchin.hajiyev@genres.science.az

 

 

 

 

Xaricdə çıxan məqalələr >>> 

 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Kənd təssərüfatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericilərlə sirayətlənməsinin təbii və süni fonda fitopatoloji və immunoloji qiymətləndirilməsi əsasında müxtəlif xəstəlik və zərərvericilərə tolerant və davamlı bitki formalarının aşkarlanması və onların genbanknın yaradılması və onlardan səmərəli şəkildə istifadə olunması. Müxtəlif ölkələrdən introduksiya olunmuş bitki sortnümunələrinin karantin xəstəlik və zərərvericilərinin aşkarlanaraq, onlara qarşı inteqrir mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi. Həmçinin, xəstəliklərin araşdırılması məqsədi ilə ekspedisiyaların və monitorinqlərin təşkili, xəstəliklərin seroloji (TBIA, ELISA) və molekulyar-genetik (DNT  RNT ekstraksiyası, PCR, RT-PCR , Electroforez) tədqiqi, xəstəliklərin sirayətləndirdiyi bitkilər, süni sirayətləndirmə, məhsul itkisi və nəzarət. 

 

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:

İstər təbii, istərsə də süni fonda aparılan fitopatoloji və immunoloji qiymətləndirilmə nəticəsində immun, yüksəkdavamlı, davamlı və tolerant bitkilər aşkar edilmişdir ki, onlardan seleksiya işlərində davamlılıq donor materialı kimi xəstəlik və zərərvericilərə davamlı və tolerant yeni kənd təsərrüfatı bitki sortlarının yaradılmasında istifadə olunması tövsiyə olunur.
Azərbaycanda, ilk dəfə olaraq dənli taxıl və paxlalı bitkilərin mədəni  və yabanı növlərində Bean leafroll virus, Beet western yellows virus, Chickpea chlorotic stunt virus, Faba bean necrotic yellows virusPea seed-borne mosaic virusBarley yellow dwarf virus və Cereal yellow dwarf virus aşkar edilərək onların nukleotid ardıcıllığı müəyyən edilmiş və yeni ayzolitlər (noxud-HQ180352; mərcimək-HQ180353; noxud-HQ199306; noxud-HQ199305; noxud-HQ180354; paxla-GQ371215; mərcimək-GQ351600; Triticum aestivum L.-JX275850; JX275851; Triticum turgidum L.-JX275855; Triticum dicoccoides L-JX294311; Avena sativa L.-X275857; JX294312) hazırlanaraq beynəlxalq genbankda qeydiyyatdan keçirilmişdir.

 

İşçilərin ümumi sayı: 15 nəfər

 

 


 

Aparıcı elmi işçi: b.ü.f.d., dos.Məmmədova Nailə Xurşud qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

  


 

Aparıcı elmi işçi: b.ü.f.d., dos. Məcidli İsmayıl  Qəzənfər oğlu

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük elmi işçi: t.ü.f.d.Qafarov Rəşadət Rəhim oğlu

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Böyük elmi işçi: a.ü.f.d.Şahməmmədova Lətifə Şahməmməd qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Elmi işçi: Mansurova Məhbubə Dəmirçi qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

  


 

Elmi işçi: Məmmədova Afət  Daşdəmir qızı

E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 


 Kiçik elmi işçi: Kərimova  Aynur Məhəmməd qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


Kiçik elmi işçi: Babayeva Nazlı Surxay qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


Böyük laborant:Nəzərov Nahid Natiq oğlu

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük laborant:Şabanova Emiliya Əvəz qızı

E-mail:

Telefon:

  

 

VİRUSOLOGİYA QRUPU

 

Qrup rəhbəri: b.ü.f.d. Qurbanov Sədrəddin Məhərrəm oğlu

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


Qrup rəhbəri: Rəkidə Əminə Mərfət qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

Qrup rəhbəri: Mustafayeva Həqiqət Gündüz qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

Qrup rəhbəri: Fərhadova Səbinə Cavanşir qızı

E-mail:

Telefon: