StrukturMilli Genbank

Kənd təsərrüfatı və ərzaq əhəmiyyətli BGE plana uyğun və məqsədyönlü yığılaraq onların kolleksiyalarının zənginləşdirilməsi və komplex öyrənilməsi Genbankın əsas məqsədidir. Genetik ehtiyatların orta və uzunmüddətli qorunması üçün  GEİ-nun nəzdində 2004-cü ildə Genbank  yaradılmışdır. Genbankda əsasən bitki nümunələrinin milli genetik  ehtiyatları saxlanılır. Genbankın laboratoriyası müxtəlif  bioloji tədqiqatlar istiqamətində  ixtisaslaşdırılır. Kommersiya qiymətli əlamətlərin daşıyıcıları olan yeni donorların gələcək seleksiya işlərində istifadə olunması məqsədilə bitkilərin genetik ehtiyatları həmin  ixtisasçılar tərəfindən tədqiq olunur.  “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (2011) Milli Məclis tərəfindən qəbulundan  sonra Nazirlər Kabinetinin 13 noyabr 2012-ci il tarixli 259 №-li Qərarında GEİ genbankı Milli Genbank elan edilmişdir. Milli Genbanka xüsusi mühafizə edilən obyekt statusu verilmişdir. Milli Genbank  nəzdində  BGE üzrə İnformasiya Sistemi və onun tərkib hissəsi olan Mərkəzi Məlumat Bazası, digər məlumat bazaları yaradılır.

Hal-hazırda MMM-da  11962 nümunənin pasport deskriptor məlumatları toplanılıb saxlanılır. Bu nümunələr  113 fəsiləyə, 443 cinsə, 869 növə və 304 növ müxtəlfliyinə aiddir. Onlardan  4368 dənli-taxıl, 1208 paxlalı, 737 yem bitkisi, 865  tərəvəz-bostan, 1580 texniki, 2414 meyvə, 786 dərman və 4 digər bitkiləridir. MMM-da olan  11962 nümunədən 7083  ədədinin toxumları isə orta müddətli saxlanma kamerasındadır. Bu nümunələr isə  63 fəsiləyə, 244 cinsə, 437 növə və 257 növ müxtəlfliyinə aiddir. Onlardan  3740 dənli-taxıl, 959 paxlalı, 344 yem bitkisi, 655  tərəvəz-bostan, 932 texniki, 69 meyvə, 375 dərman və 9 digər bitkiləridir. MMB-da qeydiyyatdan keçmiş nümunələr bioloji statusuna gorə 4508 elmi seleksiya sortu, 2365 xalq seleksiyası sortu, 3025 tədqiqat materialı,  2056 yabanı əcdadlar, 8 digər kimi təsnif edilmişdir. Orta müddətli saxlanma şəraitində olan nümunələr isə   3134 elmi seleksiya sortu 631 xalq seleksiyası sortu, 2397 tədqiqat materialı,  915  yabanı növlər, 6 digər bitkiləridir. 

 

 

FOTO