STRUKTURŞöbələrBiokimyəvi genetika və texnologiya şöbəsi

Struktur bölmənin rəhbəri:
B.ü.f.d., dos.  Hamlet Bəykişi oğlu Sadıqov

E-mail: hamlet.sadiqov@yahoo.com

Telefon: +99450 3911253

 

 

 

 

 

 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Laboratoriyaya daxil olan dənli-taxıl bitkilərin dənlərinin texnoloji göstəricilərinin və  dənin endospermində qliadin və qlütenin ehtiyat zülallarının elektroforetik  analizi əsasında pasportlaşdırılması, identifikasiyası və qliadin- qlüteninkodlaşdıran lokuslara görə sort və növdaxili, növlərarası  genetik polimorfizmin müəyyən edilməsidir. Genbank şəraitində uzun və orta müddətli saxlanılan  dənli-taxıl bitki genetik ehtiyatlarının, xüsusilə də, qədim sortların, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin genetik müxtəlifliyinin və onların pasportlaşdırılması istiqamətdə laboratoriyada geniş elmi-tədqiqat işləri aparılır. Bununla yanaşı, introduksiya edilmiş və yerli  yumşaq buğda sortlarından alınmış çörəklərin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi işləri də aparılır.    

 

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:

2008-2013-cü illər ərzində Texnologiya laboratoriyasına daxil olmuş yabanı və mədəni  861 diploid və tetraploid buğda,  200 bərk və yumşaq buğda, 52 yerli və introduksiya edilmiş çovdar, 83 arpa, 34 qarğıdalı və egilops növlərində   ehtiyat zülallarının genetik şərtlənmiş polimorfizmi və kompleks texnoloji göstəriciləri (1000 dənin kütləsi, şüşəvarilik, kleykovinanın miqdarı və keyfiyyəti, KDƏ, sedimentasiya göstərici və çörək bişirmə keyfiyyəti) qiymətləndirilmişdir. Yerli və introduksiya edilmiş arpa nümunələrinin piyvəlik xüsusiyyətləri də öyrənilir. Həmçinin, bərk və yumşaq buğda nümunələrində qliadin-qlüteninkodlaşdıran lokusların allellərinin irsi keçmə  xüsusiyyətləri və  yeni allel komponentlər blokları identifikasiya edilmişdir. Habelə, ehtiyat zülalları əsasında müxtəlif  sortnümunələrində, hibrid populyasiyalarında zülal markerlərinin polimorfizmi aşkar edilmişdir.

 


 

 

 Aparıcı elmi işçi b.ü.f.d. Qasımov Qədir Qasım oğlu

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d., dos. Kərimov Əkbər Yaşar oğlu

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Aparıcı elmi işçi  - b.ü.f.d  Rəfiyev Eldar Balağa oğlu

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

  


 

 Aparıcı elmi işçi  - b.ü.f.d.  Ağayeva Səltənət Ərşad qızı

 E-mail: saltanat.genetic@gmail.com

 Telefon:

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 Aparıcı elmi işçi  - Əmiraslanova Lalə Tapdıq qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Böyük elmi işçi - a.ü.f.d. Poladova Gülşən Hüseyn qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Böyük elmi işçi - b.ü.f.d  Sadıqova Sevil Bəhrəm qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Böyük elmi işçi - Hüseynova Cavahir İmran qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Böyük elmi işçi - Məmmədova Gülgəz Əsgər qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d. Nəsrullayeva Məsmə Yaqubəli qızı 

 E-mail: mesme2009@rambler.ru

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Elmi işçi - Kəlbiyeva Yeganə Eldar qızı

E-mail:

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Elmi işçi - İsgəndərova Rəhilə Hüseyn qızı 

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi - Kərimova Fəridə Əziz qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi  - Məmmədova Şəmsiyyə Elxan qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

Elmi işçi - Babayeva Mətanət Ənvər qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Kiçik elmi işçi - Musayeva Aytən Ramiz qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Mühəndis-texnoloq - İbrahimova Şənay Güloğlan qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük laborant - Verdiyeva Günay Məmmədzadə qızı

E-mail:

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük laborant - Nəbiyeva Aytac Yasin qızı

E-mail: aytacnebi1@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

Laborant  - Məmmədova Aynur Məmmədhüseyn qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Laborant - Kərimova Zərifə Allahverdi qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

FOTO