STRUKTURŞöbələrMolekulyar Genetika və Genomika


Struktur bölmənin rəhbəri: biologiya elmləri doktoru, dos.Abbasov Mehrac Əli oğlu

E-mail: mehraj_genetic@yahoo.com 

Tel.: +994 12 562-98-05 

 

 

 

 

 

 

 

Şöbənin əsas istiqaməti ex-situin-situ şəraitdə saxlanılan bitki genetik ehtiyatlarının molekulyar markerlər əsasında pasportlaşdırılması, genetik müxtəlifliyinin analizi, abiotik və biotik stress amillərə davamlılıq genlərinin skrininqi və ekspresiyasının tədqiqi, kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin assosiyativ və genetik xəritələnməsi və molekulyar seleksiyanın nailiyyətlərindən istifadə etməklə sortalma prosesini sürətləndirilməsindən ibarətdir. Bununla yanaşı, yaxın gələcəkdə yeni nəsil sekvenser texnologiyasının mənimsənilməsi və bitki genetik ehtiyatlarında müqayisəli sekvens analizinin aparılması da əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Həmçinin, ikiqat haploid bitkilərin yaradılması istiqamətində biliklərin umumiləşdirilməsi və müvafiq şöbələrlə birlikdə ikiqat haploid bitkilərin yaradılması istiqamətində tədqiqatların aparılması da şöbənin fəaliyyət istiqamətinə daxildir. Şöbənin digər bir istiqaməti isə respublikaya gətirilən bitki genetik ehtiyatlarının genetik modifikasiya olunub olunmamasını müəyyən etmək və genetik modifikasiya olunmuş bitkilər üzrə biotəhlükəsizlik konsepsiyasının hazırlanmasından ibarətdir.

Şöbənin əsas elmi nəticələri

  1. 196 diploid buğdanın (T. monococcum, T. urartu, T. boeoticum) molekulyar genetik üsullarla duza davamlılıq genlərinə görə skrininqi zamanı Nax1 və Nax2 davamlılıq genlərinin diploid buğdalardan yalnız T.monococcumT.boeoticum-da olduğu müəyyən edilmişdir. Gen ekspresiyası analizi isə bu genlərin yalnız duza davamlı T.monococcum növünə aid nümunələrdə ekspresiya olunduğunu aşkar etmişdir.
  2. Fraqment analizi nəticəsində, ilk dəfə olaraq, Azərbaycan mənşəli yumşaq buğda növmüxtəlifliklərində (T. aestivum v. erythrospermum, T. aestivum v. albidum, T. aestivum v. meridionale, T. aestivum v. lutescens) və sortlarında (Əkinçi 84, Günəşli, Mirbəşir 128) gövdə pasına davamlılıq geni (Sr31) aşkarlanmışdır.
  3. Aparılan molekulyar skrininq nəticəsində yumşaq buğdanın Qrekum 75/50, Arzu, Zərdabi, Gürgənə-1, Mirbəşir 128, Əkinçi 84, Günəşli və Yeganə sortlarında sarı və qonur pasa davamlılığı təmin edən ilişikli Yr18/Lr34 genləri tapılmışdır.
  4. Fransa alimləri ilə birgə aparılan tədqiqatlar zamanı Qazaxıstan mənşəli yabanı ərik genotiplərinin şarka xəstəliyinə davamlılıq geni ilə ilişikli olan bir mikrosatelit markeri ilə  skrininqi nəticəsində bu xəstəliyə davamlı olan yeni nümunələr aşkar olunmuşdur.
  5. İlkin molekulyar-genetik tədqiqatlar kimi, buğda, mərcimək və üzüm kolleksiyasında RAPD və SSR markerlərdən istifadə etməklə,  genetik müxtəliflik və genetik oxşarlıq dərəcəsi tədqiq olunmuşdur. Öyrənilən buğda, mərcimək və üzüm kolleksiyasında yüksək genetik müxtəliflik dərəcəsinin olması təyin edilmişdir.

 

Şöbədə 2 laboratoriya fəaliyyət göstərir: 

 

İNSAN GENETİKASI LABORATORİYASI

KOMPUTER GENOMİKASI BEYNƏLXALQ LABORATORIYASI

 


 

     

Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d  Babayeva Sevda Maşalla qızı

E-mail: seva_genetic@yahoo.com

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 Aparıcı elmi işçib.ü.f.d  Vəliyeva Leyla Sədrəddin qızı

 E-mail: l.valiyeva@yandex.ru

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d, dos. Nəbiyeva Natiqə Əsgər qızı

 E-mail: nabiyeva.natiga@gmail.com

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

  


 Böyük elmi işçi - b.ü.f.d Rəhimova Gülşən Qəhrəman qızı

 E-mail: rahimovagulshan58@gmail.com

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Elmi işçi - Hacıyeva Səbinə Vahid qızı

 E-mail: sabinahajiyeva@mail.ru

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Elmi işçi - Nəzərova Aynurə Bəhruz qızı 

 E-mail: aynuranazarova034@gmail.com

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 Elmi işçi - Səfərzadə Zümrüd Sulduz qızı 

 E-mail: zum.mukh@gmail.com

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 Elmi işçi - Qurbanova Qəmər Seyran qızı 

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Elmi işçi - Şəmşədzadə Aygün İdris qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


  Elmi işçi - Eynullazadə Xəqani Elman oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kiçik elmi işçiMəmmədova Zeynəb Müşfiq qızı

 E-mail: 

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


Kiçik elmi işçi - İbrahimova Leyla Savalan qızı

 


 Böyük laborant - Məmmədova Leyla Ədalət qızı

 E-mail: 

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

İNSAN GENETİKASI LABORATORİYASI

 

 Struktur bölmənin rəhbəri - Bayramov Bayram İlham oğlu

 E-mail: bayram-bayramov-90@hotmail.com

 Telefon: +99450 3614306

 

 

 

 

 

 


 

 Aparıcı elmi işçi - t.ü.f.d., dos. İsayev Orxan Rasim oğlu

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


  

 Elmi işçi - Kərimova Nigar İldırım qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Kiçik elmi işçi - Mehdiyeva-Zeynalova Zümrüd İlqar qızı 

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 Elmi işçi - Bağırova Mehriban Musa qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Kiçik Elmi işçi - Abdulrəhimli Şəlalə Namiq qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Baş mütəxəssis - İsmayılova Səhər Əbdurəhim qızı


 

 


 Böyük laborant - Mirzəliyeva Fatimə Natiq qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 Böyük laborant - Abbasova Səkinə Firuz qızı

 E-mail: 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

KOMPUTER GENOMİKASI BEYNƏLXALQ LABORATORIYASI

 

 Struktur bölmənin rəhbəri - b.ü.f.d. Salamov Asəf Ağa Cavad oğlu

 E-mail: 

 Telefon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d. Əmikişiyev Vaqif Qoçu oğlu

 E-mail: vamikishiyev@yahoo.com

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d. Mustafaeyev Orxan Nəriman oğlu

 E-mail: orkhan@bioset.org

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Kiçik elmi işçi - Hüseynova-Mustafayeva Ülkər Elman qızı

 E-mail:

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Mütəxəssis - Həsənli Lətifə Sabir qızı

 E-mail: hlatifa92@gmail.com 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mütəxəssis - b.ü.f.d. Qasımlı Bəsti Adil qızı

 E-mail: qbesdi96@gmail.com

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kiçik elmi işçi - b.ü.f.d. Bayramova Xədicə Müşfiq qızı

 E-mail: xedice.amanova@gmail.com 

 Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO