Adı, soyadı, atasının adı

 

Nəsrullayeva Məsmə Yaqubəli qızı

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2406.02 – Biokimya 

 

Mövzu:

AZƏRBAYCANDA YERLİ VƏ İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ ARPA GENOTİPLƏRİNİN MÜXTƏLİF EKOLOJİ ŞƏRAİTLƏRDƏ MORFOFİZİOLOJİ  VƏ BİOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Elmi rəhbər:

Akademik İ.M.Hüseynova

 

Qəbul olduğu tarix:

2009

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2014

 

Mövzunun annotasiyası:

İlk dəfə olaraq torpaq-iqlim şəraitinə görə fərqlənən Cəlilabad, Qobustan, Tərtər və Abşeron bölgələrində becərilmiş arpa genotiplərinin morfofizioloji, biokimyəvi və molekulyar xüsusiyyətləri kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir. İkicərgəli Nutans və altıcərgəli Pallidum növmüxtəlifliklərində dən məhsulunun, onun struktur elementlərinin və biokimyəvi keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəsi  nəticəsində hər bir bölgə üçün yüksək məhsuldar nümunələr seçilərək, praktiki seleksiya işlərində istifadəsi tövsiyə edilmişdir.  

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: