Adı, soyadı, atasının adı

 

Kərimov Əkbər Yaşar oğlu

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 «Genetika»

 

Mövzu:

YUMŞAQ BUĞDA SORTLARINDA QLİADİNQLÜTENİNKODLAŞDIRAN LOKUSLARIN POLİMORFİZMİ VƏ ONLARIN DƏNİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİ

 

Elmi rəhbər:

Akademik C.Ə.ƏLİYEV 

 

Qəbul olduğu tarix:

2005

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2012

 

Mövzunun annotasiyası:

Aparılan tədqiqatda da buğda dəninin 4 keyfiyyət göstəriciləri arasında statistik əhəmiyyətli korrelyasiya, keyfiyyət göstəriciləri ilə əlaqəsi olan allel komponentlər blokları, həmçinin, protein markerlər əsasında nümunələrin genetik yaxınlığı və genetik müxtəliflik indeksləri müəyyən edilmişdır. Bununla yanaşı, dissertasiya işində qliadinqlütenin ehtiyat zülallarının elektroforetik (EF) spektrlərinin molekul kütləsi və kəmiyyət göstəriciləri tədqiq olunmuşdur.

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: