TƏDQİQATÇILARIN SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİ ƏSASINDA ELMİ PERSONALIN İDARƏ OLUNMASI PROBLEMLƏRİ (azərb.) /
Əliyev T.S.

Məqalədə sosial şəbəkələrin inkişafı, onların elmi cəmiyyətlərdə tətbiqi problemləri təhlil olunur. Elmi cəmiyyətlərin sosial şəbəkələrinin intellektual analizi əsasında heyətin idarə olunmasında qərarların qəbulunun dəstəklənməsi sisteminin işlənməsi imkanları göstərilir. (səh. 10-17)

 

Keywords: sosial şəbəkələr, elmi cəmiyyət, heyətin idarə olunması, qərarların qəbulu.