VİKİ-MÜHİTDƏ REALLAŞDIRILAN BƏZİ İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİ TEXNOLOGİYALARININ ANALİZİ (azərb.) /
Ələkbərova İ.Y.

Məqalədə viki-mühitdə reallaşdırılan bəzi informasiya müharibələri texnologiyaları araşdırılmış, Vikipediyanın əsas problemləri sayılan vandalizm və redaktələr müharibəsinin virtual ensiklopediyaya ziyanlı təsirləri analiz edilmişdir. Həmçinin viki- mühitdə baş verən informasiya qarşıdurmaları analiz edilmiş, onların təsnifatı aparılmışdır. (səh. 18-28)

Keywords: viki-texnologiya, informasiya müharibəsi, Vikipediya, viki-səhifə, viki-cəmiyyət, redaktələr müharibəsi, spam.