CƏMİYYƏTİN İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ DAİR BƏZİ KONSEPTUAL BAXIŞLAR (azərb.) /
Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N.,Yusifov F.F.

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə beynəlxalq təcrübədə mövcud olan mexanizmlər tədqiq olunmuş, bu sahədə milli normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması istiqamətində görülən işlər araşdırılmış və təkliflər verilmişdir. Cəmiyyətin təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi informasiya təhlükəsizliyinin vəzifələri müəyyənləşdirilmiş, mövcud təhlükələr və onların hədəfləri araşdırılmış, cəmiyyətin  informasiya təhlükəsizliyinin təmin  olunmasına  dair təklif və tövsiyələr verilmişdir. (səh. 3-9)

 

Keywords: informasiya təhlükəsizliyi, informasiya cəmiyyəti, elektron elm.