Adı, soyadı, atasının adı

 

Mehdiyeva Səbinə Pərvin qızı

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 «Genetika»

 

Mövzu:

BUĞDA (TRITICUM L.) VƏ TRİTİKALE (× TRITICOSECALE WITTM.) HİBRİDLƏRİNDƏ FORMAƏMƏLƏGƏLMƏ POTENSİALININ TƏDQİQİ 

 

Elmi rəhbər:

Prof. N.X.Əminov

 

Qəbul olduğu tarix:

2009

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2015

 

Mövzunun annotasiyası:

Dissertasiya işi buğda (Triticum L.) və tritikale (× Triticosecale Wittm.) hibridlərində formaəmələgəlmə potensialının tədqiqinə həsr olunmuşdur. 

İlk dəfə müəyyən olunmuşdur ki, ABDR ilə tetraploid buğda T. dicoccum, yumşaq buğda sortu Grekum 75/50, T. aestivum var. velutinum, T. macha Dek. et Men., sintetik buğda ADS və tetraploid tritikale PRAT kombinasiyalra aid hibrid bitkilərdə ikinci nəsildən stabil olaraq sünbülün orta hissəsindən müxtəlif tezliklərlə (2 - 10.5%) poliembrion dənlər əmələ gəlir

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: