Adı, soyadı, atasının adı

 

Abuləliyeva Gülşən Surxay qızı

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 – Genetika

 

Mövzu:

PAMBIĞIN NÖVDAXİLİ VƏ NÖVLƏRARASI HİBRİDLƏRİNDƏ GENETİK DƏYİŞKƏNLİKLƏRİN LİFİN KEYFİYYƏT ƏLAMƏTLƏRİNƏ GÖRƏ ÖYRƏNİLMƏSİ 

 

Elmi rəhbər:

B.ü.f.d. L.Ə.Hüseynova

 

Qəbul olduğu tarix:

2008

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2013

 

Mövzunun annotasiyası:

Azərbaycan şəraitində ilk dəfə olaraq valideyn sortlarında, həmçinin növdaxili və növlərarası hibridlərdə lifin 12 yeni keyfiyyət əlaməti testləşdirilmiş və əlamətlərin beynəlxalq təsnifatına müvafiq olaraq öyrənilmişdir.

Genlərin qarşılıqlı təsir tipləri və ilkin nəsillərdən başlayaraq yüksək əlamətlərə malik genotiplərin alınmasında seçmənin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü müəyyən edilmişdir

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: