Adı, soyadı, atasının adı

 

İzzətullayeva Vüsalə İbrahim qızı

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 «Genetika»

 

Mövzu:

ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU KOLLEKSİYA MATERİALININ GENETİK MÜXTƏLİFLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 

Elmi rəhbər:

AMEA-nın m.ü. Z.İ.Əkpərov

 

Qəbul olduğu tarix:

2004

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2015

 

Mövzunun annotasiyası:

 Biomorfoloji və molekulyar-genetik analizlər əsasında 42 şəkər çuğunduru genotipinin genetik müxtəlifliyinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. 

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: