Adı, soyadı, atasının adı

 

Əmir Qərib Eşqi Davud oğlu

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 «Genetika»

 

Mövzu:

«Küncüt (Sesamum indicum ) genotiplərinin quraqlıq stresinə davamlılığı və onun  kök sistemi ilə əlaqəsi»

 

Elmi rəhbər:

B.e.d.AMEA-nın müxbir üzvü  İ.V.ƏZİZOV

                                    Prof.C.MÜZƏFFƏRİ

 

Qəbul olduğu tarix:

2009

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2014

 

Mövzunun annotasiyası:

İlk dəfə olaraq Küncüdün müxtəlif genotiplerinin kok sistemi xüsusiyyətlərinə malik quraqlığa davamlı sortların seçilməsi məqsədilə 22 Küncüd sortu sınaqdan keçirilmiş (Azərbaycan, Çin, İran, Pakistan, Latın Amerikası, və Pakistan.) və seleksıyada istifadə edilmişdir.

Küncüdün kok sisteminin quraqlığa davamlılıq xüsusiyyətlərinin irsən keçməsi təyin edilmişdir.

  

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: