Adı, soyadı, atasının adı

 

Məmmədov Afiq Tofiq oğlu

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2432.01 - Bioloji ehtiyatlar

 

Mövzu:

"Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları üzrə informasiya sistemi"

 

Elmi rəhbər:

Biologiya elmləri doktoru, akademik C.Ə.ƏLİYEV

 

Qəbul olduğu tarix:

2003

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2010

 

Mövzunun annotasiyası:

İlk dəfə olaraq Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları (BGE) üzrə məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi, saxlanılması, yayılması, mübadiləsi və təhlili əsasında Azərbaycanın BGE üzrə İnformasiya Sistemi və onun tərkib hissəsi olan Mərkəzi Məlumat Bazası (MMB), bu ehtiyatlar üzrə informasiya məkanını müxtəlif yönümlərdə əhatə edən digər məlumat bazaları, həmçinin BGE ilə bağlı müxtəlif səpkili məlumatların əldə edilməsinə və əks əlaqə yolu ilə məlumat bazalarının dəqiqləşdirilməsi və yeniləşdirilməsinə imkan verən proqram təminatı - informasiya axtarış sistemi yaradılmışdır. 

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: