Adı, soyadı, atasının adı

 

Kələntərova Natavan Sabir qızı

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 «Genetika»

 

Mövzu:

«Diploid və yüksək ploidli tut bitkiləri hüceyrə genetik sistemlərinin müqayisəli öyrənilməsi»

 

Elmi rəhbər:

Biologiya elmlər doktoru., prof. E.M.Axundova

 

Qəbul olduğu tarix:

2003

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2010

 

Mövzunun annotasiyası:

Впервые выявлен полиплоидный уровень, с которого происходит элиминация излишнего генетического материала, названная «полиплоидным сбросом». Показано некратное хромосомному набору увеличение содержания ДНК на клетку и снижение ДНК на хромосому в среднем звене полиплоидного ряда шелковицы, начиная с гексаплоида

 

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: