Adı, soyadı, atasının adı

 

Abışeva Xəyal Şahbala

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2409.01 «Genetika»

 

Mövzu:

HEKSAPLOID BUĞDA NÖV VƏ NÖVMÜXTƏLIFLIKLƏRININ QURAQLIQ VƏ YUKSƏK HƏRARƏTƏ DAVAMLILIĞIN FIZIOLOJI - GENETIK ƏSASLARININ ÖYRƏNILMƏSI

 

Elmi rəhbər:

Biologiya elmləri doktoru R.T.ƏLİYEV

 

Qəbul olduğu tarix:

2003

Müdafiə etdiyi tarix:

2009

Mövzunun annotasiyası:

 İlk dəfə olaraq, quraqlıq stresi təsirindən heksaploid buğdaların mitoxondri və xloroplast genetik sisteminlərində baş verən dəyişmələr öyrənilmiş, müəyyən ganunauyğunluqlar aşkar edilmiş və davamlılıqla əlaqədar hüceyrə orqanoidlərinin rolu müzakirə olunmuşdur.

Əldə edilmiş bu təcrübi nəticələr bitkilərin davamlılıq mexanizmi konsepsiyasının yaradılması istiqamətində aparılan işlərdə uğurla istifadə oluna bilər.

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: